Vystoupení k novele zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, náš výbor projednal na včerejší schůzi tento návrh zákona a chtěla bych říci, že předložený návrh zákona, jak už pan ministr řekl, přináší změny převážně technického charakteru, které vycházejí z potřeby přizpůsobit zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací platné evropské legislativě, vymezující kategorie veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem. A to jsou zásadní věci. A konkrétně je to nařízení Komise EU č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. GBER – General Block Exemption Regulation. Dále je to nařízení Komise v podstatě ze stejného data, č. 702/2014 z června 2014, kterým se zase v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. ABER – Agriculture Block Exemption Regulation. A za třetí je to sdělení Komise. Je to Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací z roku 2014.

Změny, které novela přináší, jsou především terminologické (vymezení pojmů, projekt, způsobilé náklady, kategorie podpory, smluvní výzkum). Dotýkají se také podmínek poskytnutí podpory (zákaz poskytnutí podpory podniku v obtížích, nebo pokud by byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské unie) a dále vlastnických práv k výsledkům a využití výsledků projektu (odstraněna byla povinnost uzavření smlouvy o využití výsledků, doplněn princip nediskriminačního přístupu).

Nařízení Komise jsou právně závazná pro celou Evropskou unii a mají tedy před národní legislativou přednost. Novelizace českého zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací tudíž není zcela nezbytná. Dosavadní praxe nicméně dává za pravdu argumentu předkladatele, zastoupeného místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem, že přizpůsobení národního zákona evropské legislativě vyloučí nejasnosti a chyby, k nimž může docházet při aplikaci ustanovení, která jsou v národním zákoně upravena odlišně.

O průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně již tady byla částečně řeč. Bylo schváleno několik pozměňovacích návrhů, které původně čistě transpoziční charakter novely pozměnily. Byly přijaty návrhy poslance Františka Váchy za TOP 09 a část návrhů poslance Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru, Jiřího Zlatušky, předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a Jiřího Miholy, místopředsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Došlo tak například k upřesnění terminologie (velká výzkumná infrastruktura, projekt výzkumu, vývoje a inovací, způsobilé doplňkové náklady), upřesnění metodiky vedení evidence výdajů příjemcem, který není účetní jednotkou, a mechanismu ověřování předmětů činnosti uchazeče o podporu v souvislosti s prokazováním jeho způsobilosti.

Členům kontrolních rad Grantové agentury a Technologické agentury České republiky Poslanecká sněmovna také nově přiznala nárok na cestovní náhrady. Do zákona byla na návrh poslance Pilného doplněna úprava, na jejímž základě má vzniknout informační systém pro registraci a evidenci výzkumných organizací. Jeho správcem má být MŠMT. Podle poslance Pilného tento krok povede ke snížení administrativy spojené s posuzováním toho, zda uchazeč o podporu naplňuje znaky výzkumné organizace. Posuzování v současnosti provádí Rada pro výzkum vývoje a inovace, ale jí vedený seznam výzkumných organizací nemá závazný charakter. Různé organizační složky státu v praxi opakovaně požadují předložení stále stejných dokumentů. Zřízení seznamu zjednoduší např. i uplatnění např. daňových odpočtů za smluvní výzkum.

Jak podle stenozáznamu z jednání Poslanecké sněmovny, tak podle mých informací nemá předkladatel k úpravám provedeným sněmovnou zásadních námitek. Komplexnější změny systém podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice, jak už řekl pan místopředseda, přinese nový zákon, který se v současné době připravuje.

Legislativní odbor Kanceláře Senátu upozorňuje na některé více méně technické nesrovnalosti v návrhu zákona, které by zasloužily nápravu. Souhlasím s tím, že by zohlednění připomínek legislativního odboru přispělo ke zkvalitnění textace novely. Nemyslím si ale, že by se jednalo o natolik závažné nedostatky, abychom kvůli tomu zákon vrátili Poslanecké sněmovně, jelikož žádné aplikační důsledky nehrozí.

Závěrem bych chtěla sdělit, že návrh zákona byl přikázán našemu výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kde po úvodním slovu místopředsedy výboru Jiřího Šestáka, odůvodnění návrhu zákona panem MVDr. Pavlem Bělobrádkem a po mé zpravodajské zprávě výbor doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Určuje zpravodajkou výboru na 24. schůzi Senátu senátorku Evu Sykovou a pověřuje předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Tolik moje zpravodajská zpráva.
10. období | 24. schůze | 1. den | 25.05.2016 | 12:32:51 - 12:37:29

Zdroj: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=24&PID=265&ORG=Sen%E1t