Vystoupení k novele školského zákona

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové.

Já nebudu mluvit tak dlouho, protože my ve vědecké sféře jsme zvyklí mluvit krátce a výstižně. Tím samozřejmě nekritizuji krásné vystoupení paní místopředsedkyně, ale já se domnívám a chtěla bych předložené novele školského zákona vyjádřit všestrannou podporu a požádat vás o její schválení. Tento zákon totiž urgentně potřebuje změnu a ta změna, pokud bychom to jakýmkoliv způsobem prodlužovali, tak by to bylo špatně. Čili, vítám všechny změny, o kterých už tady byla řeč, a samozřejmě nebudu je tady opakovat, které umožní organizačním složkám státu zřizovat mateřské školy, zpřístupní přípravné třídy širšímu okruhu dětí, systematizují opatření na podporu žáků se speciálními potřebami, vyřeší nejasnosti ohledně spádových škol a omezí dostupnost nezdravých potravin, atd. ve školních budovách.

Ovšem na základě občanského podnětu, který jsem dostala, jsem zvažovala, že podám pozměňovací návrh, který by umožnil zakládání přípravných tříd na všech základních školách bez ohledu na zřizovatele. Dosud přípravné třídy mohly vzniknout pouze ve školách, jejich zřizovatelem byly obec, svazek obcí nebo kraj. Předložená novela rozšiřuje tuto možnost na školy, jejichž zřizovatelem je registrovaná církev nebo náboženská společnost. Nabízí se proto legitimní otázka, proč by měly být opomenuty školy, jejichž zřizovatelem je soukromý subjekt. Existují totiž soukromé školy, které se zaměřují například na pomoc dětem s vadami řeči nebo jiným handicapem či speciálními potřebami.

Touto otázkou jsme se zabývali také na schůzi VVVK. Pan ministr Chládek, který byl na jednání přítomen, se k možnosti zřizování těchto přípravných tříd nezávisle na typu zřizovatele stavěl kladně. Přislíbil, že záležitost bude řešena ve smyslu našeho doporučení a v nejbližší novele školské zákona bude zohledněna i tato možnost.

Změna aktuálního návrhu zákona by vyžadovala jeho vrácení Poslanecké sněmovně, jak jsme tady slyšeli, a to si samozřejmě asi teď v tuto chvíli nikdo nepřejeme. Pan ministr to nepovažuje za žádoucí. Protože tím skutečně mohlo dojít k oddálení účinnosti celé té novely, jak už jsem se zmínila.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pozměňovací návrh nepodávat, ale bylo by dobré, aby se zřizovateli přípravných tříd mohly stát i soukromé subjekty, které například hrají velkou roli ve vzdělávání takto handicapovaných dětí, a v nejbližší novele školského zákona, kterou pan ministr přislíbil, aby došlo v tomto směru k nápravě.

Děkuji.

10. období | 7. schůze | 2. den | 19.3.2015 | 11:38:49 - 11:41:58
Zdroj: http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupeni?O=10&S=7&PID=265&ORG=Sen%E1t