K nezaměstnanosti absolventů

Dotaz: Dobrý den, mohu se zeptat, jak vnímáte následující cíl Evropské komise, která chce v boji s nezaměstnaností lidí do 25 let připravit projekt nesoucí název Záruky pro mladé. Členské státy se mají zavázat, že každému Evropanovi této věkové kategorie do čtyř měsíců po ukončení školy zajistí práci nebo placenou rekvalifikaci. Program má být financován mimo jiné z Evropského sociálního fondu. Přijde vám to reálné? Jak to má zajistit stát, když například mnoho lidí třeba vůbec pracovat nechce? A máte k tomu nějaké podrobnosti? děkuji

Odpověď:

Vámi zmiňovaný záměr Evropské komise vnímám kladně. Zatím se vlastně jedná o iniciativu s názvem Youth Guarantee, kterou již nějakou dobu prosazuje Strana evropských socialistů (PES) a její členské strany v některých zemích EU. Počátkem prosince se díky evropskému komisaři László Andorovi k iniciativě připojila také Evropská komise v rámci nového balíčku opatření proti nezaměstnanosti. Chce tak mimo jiné navázat na rok starou iniciativu Youth Opportunities a povzbudit členské státy k větší aktivitě v oblasti politiky zaměstnanosti. Za tímto účelem bylo již o několik měsíců dříve vyčleněno 4 mil. EUR v rámci přípravné akce zaměřené na orgány státní správy, místní samosprávy, tzv. sociální partnery (organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance na evropské úrovni) a národní služby zaměstnanosti (členové EURES, v případě ČR je to Úřad práce). Žádosti o podporu bylo možné podávat do 22. října 2012. Nakolik se Komisi podaří podnítit členské státy k aktivitě a lépe využít prostředků z Evropského sociálního fondu (kde v tuto chvíli zbývá ještě asi 30 mld. EUR) závisí v prvé řadě na nich samotných.

V každém případě jsem přesvědčena, že mladí lidé si potřebují včas osvojit pracovní návyky. Pro ně i pro společnost je velmi škodlivé, pokud se na samém počátku své pracovní kariéry dostávají do závislosti na podpoře v nezaměstnanosti. Podobné programy mohou napomoci ke snižování zejména frikční a strukturální nezaměstnanosti. Zkušenosti z Finska a Švédska rovněž ukazují, že programy na podporu zaměstnanosti mládeže musí být provázány s dalšími opatřeními v rámci veřejné politiky, jinak mají příliš často jen krátkodobý dopad.

Co se týká Vámi zmiňovaného odmítavého postoje k zapojení do pracovního procesu, to je specifický problém sám o sobě, který má komplexní příčiny. Nemyslím si, že si pomůžeme, pokud položíme důraz na represivní opatření. Možná, že krátkodobě dosáhneme jistých úspor, ale v delší perspektivě vytvoříme ještě větší problémy jinde.

Zatím stále nedostatečně využitou příležitost vidím především v cílené pomoci zaměřené na děti a mládež. Pokud těm, kteří to potřebují, umožníme včas překonat handicap nevyhovujícího či chybějícího rodinného zázemí a prospívat ve škole, případně je dále podpoříme například formou stipendií, nebo jim pomůžeme rozjet vlastní podnikání, věřím, že tím do budoucna počet dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně vyloučených snížíme. Odborné studie této problematiky ukazují, že nejlepších výsledků lze dosáhnout před 15. rokem života. To bychom měli při tvorbě veřejné politiky a přípravě programů mít na zřeteli.


Odpověď na dotaz paní Gábiny Hatašové | parlamentnilisty.cz | 8. 1. 2013
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/otazka.aspx?id=16140