K likvidaci praktických škol

Dotaz: Co říkáte na likvidaci praktických škol?

Odpověď: Osobně si myslím, že by děti s mentálním postižením měly být vzdělávány samostatně v rámci pro ně určeného programu. Pro děti, které nelze označit za mentálně postižené, ale které se přesto obtížně integrují v běžné škole, by podle mého názoru byl nejvhodnější tomu uzpůsobený vzdělávací program realizovaný na běžných základních školách. Předpokladem toho by však byl dostatek asistentů pedagogů a promyšlená metodika pozvolného přechodu alespoň části dětí ke standardnímu vzdělávacímu programu.

Chápu argumenty těch, kteří poukazují na to, že tzv. individuální integrace v rámci běžných základních škol není univerzálně použitelný model. Rodiče by jistě měli mít možnost volby, kde a jak nechají své děti vzdělávat. Myslím, že možnost výběru mezi individuální integrací, vzdělávacím programem pro děti se sociálním handicapem realizovaným v běžných školách a vzdělávacím programem pro děti s handicapem mentálním realizovaným ve školách praktických by byla dostatečná.

Vzhledem k tomu, že školní inspekce narazila na případy, kdy byli žáci umístěni v praktické škole fakticky bezdůvodně, a že existuje rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z listopadu 2007, podle něhož Česká republika v souvislosti s přijímáním dětí romského původu do škol porušila čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tj. zákaz diskriminace, je třeba, aby se role základních škol praktických vyjasnila. Byli jsme k tomu ostatně nedávno vyzváni Výborem ministrů Rady Evropy. Jestliže je mezi žáky vzdělávanými v rámci programu pro mentálně postižené prokazatelně více dětí romského původu, nelze to ignorovat.


Odpověď na dotaz pana íjáčka | parlamentnilisty.cz | 15. 1. 2013
Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/otazka.aspx?id=15976