Byrokraté způsobili jen hněv a problémy, teď musí nastoupit politika

Situace části občanů Prahy 4 přesáhla zákonná oprávnění i faktické možnosti obce i města. Řešení je pouze politické. Byrokraté ve funkcích ministrů dopravy dovedli za léta obyvatele Spořilova, řidiče kamionů i příměstské obce Prahy do pozice obětí ekologické katastrofy. Nadešel čas pro politiku, nikoli další úřadování.

Byrokraté je správný název pro ministry a způsob, jakým je po léta spravován resort dopravy, co se týče ne/stavby obchvatu Prahy. Je to nesprávná správa státu, kdy byrokraté blokují jeden druhého, až se nestane nic. Státní úředníci tak nečinností znehodnotili majetky lidí a dnes už prokazatelně ničí životy. Kamionová doprava z  Evropy je osmým rokem svedena z D1 Spořilovem na Jižní spojku. Pod okny lidí projíždí 11 000 kamionů denně. Na Spořilově je takto smogu a emisím dlouhodobě a soustavně exponovaných 10 000 obyvatel.

Proti knížecím radám se ohrazuji

Tato situace se týká zejména, ale nikoli výlučně, obyvatel Spořilova II a obyvatel ze staré spořilovské zástavby. Sídliště Spořilov II se stavělo v 60. – 70. letech. Jižní spojka s dosahem na Spořilov se začala stavět až v 80. letech, celých 23 let před vstupem České republiky do EU a vpuštěním tranzitní nákladní dopravy na nepřipravené české silnice. Spořilov není případ těch, kteří si koupili nemovitosti na nevhodném místě, v rozporu s územním plánem nebo dokonce blízko průmyslové zóny a nyní si stěžují. Ohrazuji se proto proti knížecím radám určeným dnes starým a nemocným lidem, aby se odtud odstěhovali. Oni to učinit nemohou.

Jakýkoli mimoběžný pokus o nápravu vždy vyvolá hněv některé skupiny. Jednou jsou to řidiči kamionů a dopravní firmy, které jsou rovněž obětí fatálních chyb ministerstev. Jejich zájem je přepravovat, za vzniklou situaci nenesou odpovědnost, avšak mínění se obrací proti nim. Podruhé jsou to obyvatelé příměstských obcí jako oběti pokusů těžkou nákladní dopravu odklonit z dálnice a hnát ji například přes Říčany, jejichž obyvatelé se tomu správně brání. Další rozhněvanou skupinou jsou vlastníci nemovitostí v místech, kudy stát plánuje vést obchvat.

Připomíná to dobu před rokem 1989

A potřetí jsou to samotní obyvatelé Spořilova, kteří už nemohou déle čekat. Dlouhodobé vystavení prachovým částicím a smogu se začaly projevovat. Na situaci jsem v minulosti reagovala mnohokrát, včetně schůzek se zastupiteli hl. m. Prahy i Prahy 4, všichni slibovali nápravu, jen dvakrát jsem jen v březnu byla od samotných obyvatel Spořilova upozorněna, že lidé odtamtud začali častěji umírat ve věku 50 – 60 let. Souvislost fakticky není vyloučena. To je burcující, to je nepřijatelné, to příliš připomíná situaci před rokem 1989, kdy se kvůli nečinnosti vládnoucí garnitury zkracoval věk dožití. To je katastrofa, a proto se ve věci jako politička a lékařka angažuji.

Emise  z dopravy jsou velmi jemné prachové částice, které jsou menší než 1 μm. Na nich jsou vázány z 80% karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Tyto jemné prachové částice vyvolají tzv. oxidační stres, který urychluje proces stárnutí a zvyšuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Překračované koncentrace prachových částic PM₂,₅  i koncentrace benzo(a)pyrenu je prokazatelná příčina závažných nemocí i genetického poškození lidí do budoucnosti.

Odborná příprava je u konce

Zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu jsou nejen karcinogenní, ale prokazatelně představují riziko nepříznivého ovlivnění těhotenství, respiračních onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu. Výzkum našich i zahraničních vědců dále prokázal, že smog působí v těhotenství nejen na matku a plod, jsou také ovlivňovány pohlavní buňky vyvíjejícího se plodu. Jde-li o děvčátko, tak se změny projeví, až když dospěje a otěhotní, tedy se zpožděním cca 25 let.

Mým výzkumem jsou těžká neurodegenerativní onemocnění mozku, např. Alzheimerova choroba nebo Amyotrofická laterální skleróza.  V únoru vyšla v USA s podporou Národního ústavu zdraví holandská studie, která ukazuje, že dlouhodobé vystavení lidí znečištění ovzduší je spojeno se vznikem Amyotrofické laterální sklerózy ALS – velmi těžkého a smrtelného onemocnění. Riziko ALS příznačně vzrostlo u těch, kteří byli vystaveni prachovým částicím PM2,5 a koncentracím NOx.

Aby bylo možné spustit jakoukoli zákonnou iniciativu, bylo zapotřebí uskutečnit konkrétní měření a výsledky odborně analyzovat. To se mně ve spolupráci s předním odborníkem na vliv znečištěného ovzduší na lidský organizmus MUDr. Radimem Šrámem podařilo. Koncentrace uvnitř bytů lidí z panelových domů kolem dálnice mnohonásobně přikročila limity. Odborný základ shrnutých důvodů pro legislativní návrh existuje.

Záchrana životů je nadřazený zájem

Co se nyní musí stát?  Tam, kde selhala byrokracie, musí nastoupit politika. Politika, která musí za každou cenu a s respektem vytvořit průsečík zájmů rozhněvaných skupin občanů ve prospěch záchrany lidských životů. Nad životy lidí nelze nadřazovat žádný zájem, dokonce ani ten mezinárodní. Pokud bude vjezd kamionů do Prahy zakázán, budou to muset respektovat přepravci jakožto i zákazníci, kteří si připlatí.

Výroky o tom, že dostavbě okruhu Prahy brání jiní byrokraté nebo stávající vlastníci pozemků považuji za alibistické. Výroky o tom, že úplný zákaz vjezdu kamionů do Prahy by měl za následek protesty firem nebo jiných zemí, považuji za skandální.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., senátorka za obvod 20 – Praha 4